شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 12 / 1398] شهید اصغر پاشاپور؛
[7 / 12 / 1398] شهید هاشم دهقانی‌نیا؛
[6 / 12 / 1398] مجتهدی سرشناس و سیاست‌مداری هوشیار؛
[6 / 12 / 1398] معاون فرهنگی بنیاد خراسان رضوی خبر داد؛
[7 / 12 / 1398] ای کاش سرزمین‌مان از چنین نعمت‌هایی خالی نشود؛
[6 / 12 / 1398] در ملاقات عمومی با مدیرکل بنیاد قزوین؛
[6 / 12 / 1398] مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان؛
[6 / 12 / 1398] شهیدعلیرضا محبی؛
[8 / 12 / 1398] شهید حسین خرازی؛

 

احمد عوضي راوري
کد شهید: 35823
گزارش خطا
احمد عوضي راوري
نام: احمد
نام خانوادگی: عوضي راوري
نام پدر: غلامحسين
تاریخ شهادت: 1360-09-09
dns:

بسمه تعالی

خد مت پدر و مادر مهر با نم سلا م عرض می کنم پس از عرض سلا م و سلا متی شما را از در گاه خدا وند متعال خواهانم و باری اگر جو یای حال اینجا نب فرزند دور افتاده خود با شید بحمد الله نعمت سلا متی بر قرار است و هیچ کسالتی ندار م جز سلا متی شما و ان شا ء الله شما سلا مت هستید و من هم سلا مت هستم و هیچ نارا حتی به خود را ند هید حال من خوب است و من تا ر وز شنبه 60/5/12مشهد بو د م و حا ج مرا را هم د ید م و 500تو مان پو ل از او گر فتم انجا آمد شما به او بد هید ومرا ببخشید که این همه زحمت به شما می دهم و من تا حالا دو نامه برا ی شما پست کرد م یکی از رفقیها یم می خوا ست به راور بیا ید این نامه را برای شما نوشتم فر ستاد م که اگر ان نامه ها سر نر سید این نامه زو دتر به دست شما بر سد و می دانم شما نارا حت هستید و لی چاره ای نیست با سدسا خت چه خوب و چه بد و الا ن آبادان خیلی گر م است و ماهنوز توی خط نر فته ایم شما ناا حت نبا شید به هر بدی هست با ید این دوسال بگذرد من هم مثل انها د یگر هر کار انها کدرند من هم می کنم و من شا ید بزو دی به را ور بیا یم وهد یگر را دو باره ببینیم و اگر نیا مد م نارا حت نبا شید و اگرنامه د یگر نفرستادم هیچ نارا حتی به خود راه ندهید چون راه دور است نامه زو دنمی ر سد و مافق 6ماه ما مو ر یت دار یم و دوبار ه به مشهد بر می گرد یم اگر زنده با شیم و من د یگر خیلی ز حمت به طیبه نمی دهم که نامه را طو لا نی نمی کنم .


ابزار هدایت به بالای صفحه