شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

 

شهدا
نام پدر: حسین‌ _____ محل تولد: تربت ‌حیدریه
نام مادر: _____ محل شهادت: ارتفاعات‌خرگوشی
نام پدر: محمدامین‌ _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: قربان‌ _____ محل تولد: سبزوار
نام مادر: _____ محل شهادت: شهرپاوه‌3
نام پدر: مصیب‌ _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: غلامعلی‌ _____ محل تولد: درگز
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: _____ محل تولد: مشهد
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: اسماعیل‌ _____ محل تولد: درگز
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: ادینه‌محمد _____ محل تولد: قوچان
نام مادر: _____ محل شهادت:
نام پدر: یوسف‌ _____ محل تولد: فریمان
نام مادر: _____ محل شهادت: حاجی عمران

ابزار هدایت به بالای صفحه