شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
قادر
قادر

عملیات بدر آخرین شیوه ای بود که ســپاه پاســداران و ستاد مشترک ارتش به طور مشترک در آن عمل کردند البته در تدبیر تازه فرمانـدهان جنگ هر یک از این دو سازمان در مراحل مختلف به یاری یکــدیگر می پرداختند به گونه ای که سپاه از توپخانه و هوانیروز ارتــش کمـک می گرفت و ارتش نیز از یگان های مانوری سپاه بهره می جسـت .  عملیات  قادر  در23 تیرمــاه 1364 نخســتین عملیـات مستقل ارتش پس از عملیات بدر بود و شهید  علی صیاد شیرازی   فرمانـدهی آن را بـر عهده داشت در این عملیات یگانهایی ازسپاه و ارتــش حضـور داشتند  .  این عملیات دو ماهه طی سه مرحله و با نامهای قــادر 1 2 و 3 اجـرا شد و هــدف از انجــام آن در غــرب شـهر  سیدکان   استان  اربیل   عراق آزادسازی بلندیهای منطقه بود .  رزمندگان ایرانی در ساعت 2 بامـداد با رمز  یا صاحب الزمان (عـج )  خطـوط پدافنـدی دشـمن را شکافته و از غــرب شــهر  اشــنویه   ایــران به سوی بلندیهای  کلاشین   عراق پیشروی کردند. در هر یک از مراحل این عملیات هدفهایی تأمین شد اما عواملی همچون پاتکهای سنگین دشمن سبب شــد تــا سرانجام این عملیات در تاریخ 18 شهریور ماه 1364 با عدم موفقیــت کامـل روبرو شود و تنها به انهدام نیروها و ماشین جنگی دشمن اکتفا شود .  سرهنگ  حسن آبشناسان   فرمانده تیپ 23 نوهد نیروهای تکاور ارتـش در روند این عملیات به شهادت رسید.   نتیجه این عملیــات پیوسته آزادسازی بلندي هـای  سرسپندار      کلازرده  و  بربرزیندوست  و انهدام 3 گردان پیاده کماندویی از سپاه پنجم عراق و کشـته و زخمـی شـدن و اسـارت 1020 تن از نیروهای دشمن بود .   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه