شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] چهارمین سالروز شهادت دو شهید مدافع حرم؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
بدر
بدر

یک سال از انجام عملیات خیبر مــي گذشــت و تجربـه هاي ارزنده و فراواني براي فرماندهان جنگ به دست آمــده بــود. چندین فرمانده و نیروي کارآمد به شهادت رسیده و از همه عملیاتهایي کــه طـرح ریزي شده بود تنها عملیات  میمک  در جبهـه میـاني بـه اجـرا درآمد.  از سه منطقه اي که براي حمله هاي بعدي در نظـر گرفتـه شـد یعـني منطقـه عملیاتي خیبر در هورالهویزه رمضان در شرق بصره و غرب اروند نهایتـا منطقه هورالهویزه برگزیده شد تـا عملیـات  بـدر  بــا هدف دستیابي و تسلط بر جاده بصره ­ العماره و نیز راهیابي به مرکز اصلي هورهاي غرب دجله که استان هاي ناصریه بصهر و العماره را احاطه کــرده اسـت به اجرا درآید. همچنین با گزینش این منطقه تسلط بر شرق دجله و انهـدام نیروهاي ارتش عراق حاصل مي گردید. این نبرد در امتداد حماسه خیـبر بود و در آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با همکاري ارتش عملیـات را فرماندهي و اجرا کرد. در شب 20 اسفندماه 1363 نیروهــاي ایراني در پشت خطوط مقدم تجمع کرده و در ساعت 23 با رمز  یــا فاطمـه زهرا (س)  از دو محـور عمـده در حـد فاصـل   العـزیز  تـا  القُرنه  به سوي دشمن یورش بردند. منطقه هور مملـو از موانـع ایـذایي و بشـکه هـاي خطرناک بمب  ناپالم  آتش زا شده بود. همه این موانـع و استحکامات از بیم حملهاي دوباره از سوي ایراني ها در طول همان یـک سـال گذشـته تدارک و تعبیه شده بودند. یگان هاي ارتش شامل سه لشگر و یک تیپ به همراه نه لشگر و هفت تیپ از سپاه به صورت ادغامي در این عملیات سازماندهي شده بودند. همچنین تدابیري براي رویــارویي و مقاومت در برابر بمب هاي شیمیایي ­ که دشمن در طول عملیات بــه وفـور از آنها بهره برد ­ اتخاذ شد تا نیروها با کمترین آسیب به اهداف خود برسند. در همان ساعات نخست که نیروهاي عمل کننده تهاجم خود را از دو محـور شمالي و جنوبي شروع کردند همه خطوط و استحکامات دشــمن درهم کوبیده شد اما در محور  ترابه  که بـه منظــور پشـتیباني در نظر گرفته شده بود به سبب دوري عقبه و کمبود آتش پشتیباني و ســایر مسایل پیشروي به کندي صـورت گرفـت و بــرعکس در محـور پد  خندق  و  ورطه  گذشته از شکسته شدن خط دشمن برخي یگانهــا با حرکت در عمق خط دشمن به هدفهاي ثانوي نیز دست یافتند بنابراین تا صبح روز دوم عملیات از 2 کیلومتري جنوب  البیضه  تا 5/2 کیلومتري پـایین تر از خط  همایون  خط نخست دشمن بـه طــور کامــل به تصرف نیروهاي ایراني درآمد و آنها در حد فاصل آبراه  جمل  تـا خـط همـایون بـه پشت رودخانه دجله رسیدند. قرارگاه مهندسي سپاه در طـي سـه روز جنـگ و درگیري توانست با سختکوشي بسیار یک پل از جزیره مجنون جنوبي تا منطقه همایون ساخته و نصب نماید. از سوي دیگر نیروها بــا پشتیباني هوانیروز به پاکسازي پد خندق و پیشروي از پشت خط جمل 3 به پشت  صفّین 3  پرداختند. عملیات پـس از 8 روز جنـگ و گـریز و مقاومـت با آزادسازي روستاي ترابـه  لحـوک   نهـروان   فجره  و تصرف بیش از 800 کیلومتر مربع از زمین هاي هور و تصرف جاده خندق  الحجـرده  به طول 13 کیلومتر ­ که فاصله آن با راه بصره ­ العماره 6 کیلومتر است به پایان رسید. نیروهاي خودي طي چند روز با مقاومت در برابر پاتک هـاي متوالي و سنگین زرهي عراق ساحل خشک شرق دجلـه را تخلیـه و بـه تثبیت مواضع جدید در هورالعظیم بسنده کردند. در جریان عملیات بـدر  مهدي بـاکري  فرمانـده لشـگر 31 عاشـورا  عبـاس کریمي  فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (ص)  ابراهیم جعفـرزاده  فرمانـده تیپ 18 الغدیر و تني چند از فرمانـدهان سـپاه و ارتـش بـه شـهادت رسـیدند همچنین همزمان با عملیات بدر جنگ شهرها آغاز شد و نــیروي هوایي عراق مناطق مسکوني تهران را مورد هدف قرار داد. در مقابل نخسـتین موشک هاي زمین بـه زمیـن ایـران بـه سـوي مـراکز نظـامي و اداري شهرهاي مهم عراق شلیک شد. عملیات بدر با انهدام 7 تیپ و 5 لشـگر از 20 تا 100 درصد و کشته و زخمي شدن و به اسارت درآمدن 18200 تن از قواي دشمن همراه بود. در این عملیات 250 دستگاه تانک و نفربر زرهي 6 فروند هواپیما و 4 فروند چرخبال 40 عــراده تـوپ صحرایي 200 دستگاه خودرو 60 قبضه خمپـاره انــداز و 15 دسـتگاه مهندسي ارتش عراق منهدم و 50 قبضه خمپاره انـداز و 2 دسـتگاه رادار  رازیت  به غنیمت نیروهاي ایراني درآمد. پس از عملیات بدر که با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ایران انجــام شد این دو نیرو توان و استعداد آن را یافتنــد کــه مســتقل از هم ولي با هماهنگي پشتیباني و همیاري یکدیگر وارد عمل شوند. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه