شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
عاشورا
عاشورا

انجام عملیات آفندي بویـژه در منطقـه غـرب کشـور توسـط نیروهـاي جمهوري اسلامي ایران در ماههاي اولیه تجاوز دشمن بسیار سـخت و مشکل بود.  نیروهاي ایراني بـه دشـواري عـراق را متوقـف نموده و در حالیکه هنوز انسجام کامل و مناسبي بین یگانهاي نیروي زمیـني ارتـش ایران که به عنوان نیروهاي اصلي جنگ عمـل مـي کردنـد بـا نیروهـاي مردمي که هنوز سازماندهي نشده و ترکیب مشخصي نداشــتند برقرار نشده بود انتظار عمومي این بود که دشمن را به عقب رانده و جنگ بـه پایان برسد. بر این اساس انجام عملیات آفندي و حمله به عراق اجتناب ناپذیر بود که نهایتاً منجر به بازپس گیري قسمتي از مناطق اشغالي مـي شد و یا اینکه به انهدام دشمن اکتفا مي گردید. عملیات عاشـورا توسـط لشکر 81 زرهي ارتش جمهوري اسلامي ایران بر این اساس طـراحي و با هدف تصرف ارتفاعات بندپیرعلي و سارات ها اجرا گردید این عملیات که در بیست و هشتم آبان ماه 1359 آغاز شد سه روز ادامه داشت ولـي منجر به تصرف زمین نگردید.نتیجه:­ اهداف پیش بیني شده تصرف نگردید.­ به یک گردان از تیپ 29 دشمن و دو گردان تانک و گردان 4 تیـپ 32 نیروي مخصوص به میزان 60 الي 70 درصد آسیب وارد شد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه