شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
شور شیرین
شور شیرین

حملات عراقي ها تحت عنوان  دفاع متحرک  که مدتي متوقف شـده بود در سه ماهه اول سال 1366 نیز ادامه یافت و دامنــه ایــن حملات به منطقه صالح آباد مهران و شور شیرین کشیده شــد. ولــي ویژگي این عملیات هدف دیگري دنبال مي کرد که بیشتر بعد سیاسي آن مدنظر بود.  اهداف عراقي ها مانند همیشه انهدام و ضربه زدن به نیروهــاي ایراني گرفتن اسیر بدست آوردن ابتکــار عمــل و اظهـار موجودیت گروهک منافقین جهت شرکت در حملات ضـد ایـران و مشـارکت بـا یگانهـاي عراقي بود و این هدف اخیر زمینه را براي استفاده از نیروهائي مهیا کـرد که همزبان با سربازان و رزمندگان ایراني بودند. عملیـات عـراقي هـا در منطقه شور شیرین سه روز ادامه یافت و بـا مقاومـت نیروهـاي ایـراني هیچگونه موفقیتي نصیب عراق نشد.نتیجه :­ در مرحله نخست دشمن توانست به مواضع نیروهاي ایراني نفوذ کنـد ولي در مراحل بعدي بر اثر رشادت و مقاومت رزمندگان دلاور اسـلام و دادن تلفات و ضایعات فراوان مجبور به عقب نشیني شد.­ تعداد قابل توجهي از نفرات دشمن که آمار دقیق آن به دســت نیامده است کشته و زخمي شدند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه