شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
شرهانی
شرهانی

سرانجام بعد از فراز و نشیب هاي چهارماه اولیه سال 1367 29 مرداد ماه همان سال آتش بس رسمي بین دو نــیروي متخاصــم آغاز گردید. وضعیت عمومي تمام مناطق آرام و بدون حادثه گزارش شد. در منطقـه شرهاني تدبیر لشکر 77 خراسان از نیروي زمیني ارتش بــر ایـن قرار گرفت تا قبل از 1367/5/29 و شروع آتش بس با گردان تجدید سازمان شده 791 تکاور که از تیپ 45 مأمور گرفته بــود مواضـعي را در غرب رودخانه دویرج در منطقه شرهاني اشغال نماید.  هرچند این اقدام قبل از شروع آتش بس صورت پذیرفت ولي نیروهاي عراقي مستقر در منطقـه نسبت به نحوه استقرار یگانهاي ایران اعتراض داشته و اظهــار داشتند که منطقه اشغال شده توسط ایران بعـد از شـروع آتــش بـس اشغال گردیده است. مذاکرات طرفین به نتیجـه نرسـید و علـي رغـم آمـادگي سربازان و افسران براي یک درگیري شدید به دلیل دسـتور اکیــد عدم تیراندازي و جلوگیري از نقض آتش بس توسط ایران نیروهاي حاضر در منطقه به محاصره دهها دستگاه تانک عراقي در آمــده و آخـرین اقدام عراق در جنگ به طور ناجوانمردانه صورت گرفت. نتیجه:­ با به محاصره درآمدن نیروهاي خودي فرمانده ایراني منطقه در حضور ناظران سازمان ملل جهت صحبت با طرف عراقي به مواضع عـراقي هـا مراجعه که در آن محل بازداشت و سپس به اسارت درآمده و متعاقب آن 700 نفر دیگر از نیروهاي 2500 نفـري حاضـر در منطقــه بـه اسارت نیروهاي عراقي درآمدند.­ در این عملیات با تدبیر فرمانده ایراني که به اسارت دشمن درآمده بود با تماس به وسیله بیسیم با یگانهاي خـودي و صـدور پیـام لازم حـدود 1800 نفر از نیروهاي ایراني از رودخانه دویرج عبور نمـوده و در سـاحل شرقي مواضع پدافندي اتخاذ کردند و در نتیجه تعداد اسرا تقلیل یافت.­ به جز اسارت نیروهاي ایراني تلفات و ضایعاتي در این عملیات بوجـود نیامد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه