شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
سوسنگرد (2)
سوسنگرد (2)

دشمن شـهرهاي بسـتان و سوسـنگرد را بـه ترتیـب در 1359/7/4 و 1359/7/6 اشغال کرد. با عملیات پیروزمندانه  به فرماندهي برادر غیـور اصلي  سوسنگرد و بستان آزاد شد . شمال کرخه همچنان تحت اشـغال دشمن باقي ماند    .  روزهاي 21 و 22 مهر 59 نیروهـاي  دشمن مجددا وارد سوسنگرد شدند و از سه طرف پیشروي کردند. تعداد اندکي پاسدار  ارتشي و ژاندارم در داخل شهر بودند و مقاومت دلیرانه نیروهاي مردمي بخصوص غیورمردان عرب سوسنگرد    مــانع از سـقوط شهر شدند .  دهلاویه  در غرب سوسنگرد در جریان هجــوم دشـمن پس از 10 روز دفاع سرسختانه در تاریخ 59/7/24 اشغال شـد    .  عملیات آزاد سازي سوسنگرد  در سـاعت 6:30 بامــداد 59/8/26 بــا یـک گردان ستاد جنگهاي نامنظم ( نیروهاي دکتر چمران )  دو گردان پاسدار و سه گردان زرهي از لشکر 92 ارتش  از دو محــور جــاده حمیدیه ­ سوسنگرد و میشداغ  سبحانیه  به اجرا درآمد و با عقـب رانــدن نیروهـاي دشمن  محاصره سوسنگرد شکسته شد .  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه