شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
رجایی ، باهنر
رجایی ، باهنر

در پي موفقیت در عملیات بازي دراز تصمیم گرفته شد عملیات دیگـري به اجرا درآید تا   ضمن آزادسازي ارتفاع بازي دراز ارتفاع قراویز و کوره موش نیز آزاد شوند      . عملیاتي سـه روز پـس از انفجـار دفتر نخست وزیـري و شـهادت محمـدعلي رجــایي و محمـدجواد   باهنر در تاریخ 1360/6/11 اجرا شد کـه عملیـات رجـایي و بــاهنر نــام گرفت و با فرماندهي مشترک سپاه و ارتش طرح    ریزي شد و در سه محور به اجرا درآمد عملیات در کوره مـوش چنـدان بـه طـول نینجامید؛ در     قراویز درگیري سنگین بود اما قله هاي آزاد شده تثبیت نگردیــد. در بازي دراز قله 1150    آزاد شد اما پس از شش روز تلاش و مقاومت رزمندگان در مقابل پاتک هاي دشمن هدف هاي   آزادشده تثبیت نگردید  .  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه