شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
دزفول
دزفول

در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عــراق بــه خطوط مرزی ایران عملیات دزفول (پل نادری) صورت گرفت.   ایــن حرکت سرآغاز عملیات بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوره هشت ساله جنـگ شد. طی این حمله محدود که در روز 23 مهر ماه سال 1359 به منظـور رویارویی و عقب راندن دشمن تا پشت خط مرزی آغاز شـد سـه تیـپ پیاده و یک گروهان تانـک ارتـش ایـران از غـرب شـهرهای دزفـول و اندیمشک ­ در محور جنوبی جنگ ­ وارد عمل شدند. ولی علیرغم پیش بینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش این یورش پیروزی در خور توجهی به بار نیاورد. در عملیات دزفول (پل نادري) پیش بینی شده بــود کـه با بیرون راندن نیروهای دشمن از غرب رودخانه کرخه حفاظت از مرز بین المللی تامین گردد. همچنین بـا پیشـروی بـه سـوی منطقـه  جلفاییه  و  چزابه   عقبه ي نیروهای عراقی در ایــن مناطق و شهرهای  بستان  و  سوسنگرد  بسته شود کـه در نتیجـه ایــن محاصـره احتمالی مناطق مذکور نیز از اشغال دشمن به در آید اما ضــعف در بـرآورد و و طراحی عملیات سبب ناکامی نیروهای خودی شد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه