شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
حاج عمران
حاج عمران

گسترش نبرد به منطقه شمالغرب که با عملیات موفق والفجـر 2 توسـط نیروهاي ایراني صورت پذیرفت با عملیاتهاي متعدد دیگري دنبال شـد و هرچند به دلیل وضعیت خـاص جغرافیـایي منجـر بـه تشـکیل خطـوط پدافندي متصل در مواضع دو نیرو نگردید ولي حضور دائمي یگانهـا از دو طرف را در مواضع حساس و قلــل مهــم منطقـه و محورهاي وصولي اجتناب ناپذیر کرد لذا جهت حفظ مواضع اشغال شده و به دسـت آوردن موقعیتهاي مناسب طرفین درگیري با دنبال کردن اهــداف خـود هرچند وقت یکبار تلاش مي کردند تا اقدام محـدود یـا گسـترده اي را در ایـن منطقه انجام دهند بـراین اسـاس نیروهـاي عـراقي بــا هـدف تصرف ارتفاعات مناسب پدافندي و باز پس گرفتن منــاطق از دسـت رفته در محور حاج عمران و بالابردن روحیه پرسنل خود و بهره برداري تبلیغـاتي از نظر سیاسي و نظامي اقدام به یک حمله گسترده در این منطقه نمودند.  حمله هماهنگ شده دشمن با استقامت نیروهاي ایراني مستقر در منطقه روبرو شد ولي تداوم حملات با استفاده از پشتیباني هوایي و برخورداري از آتش فوق العاده زیاد در روزهاي 24 الي 27 اردیبهشت ماه موفقیـت هایي را براي عراق به همراه آورد.  نتیجه:­ بخشي از مواضع نیروهاي خودي از جمله قسمتي از ارتفاع 2519 بـه تصرف عراق درآمد.­ تعداد قابل توجهي از نفرات عراقي کشته و زخمي شدند و 60 نفر نـیز به اسارت درآمدند.­ بیش از 25 دستگاه تانک و نفربر به همراه 5 قبضه توپ منهدم شـد و 28 فروند بالگرد سرنگون گردید.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه