شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
چزابه
چزابه

پس از انجام عملیات موفق طریق القدس و آزادســازي منطقـه بستان توسط ایران نیروهاي عراقي با انجام یک عقب نشیني حسـاب شـده و منطقي و ماهرانه به جنوب نهر نیسان نقل مکان نمــوده و ضـمن حفظ باقي مانده نیروهاي خودشان فرصت ادامه حمله را از نیروهــاي ایراني گرفتند. ولي از دست دادن بستان 15 ماه پس از شروع تجاوز عراق بـه ایران براي نیروهاي عراقي بسیار سخت و تحمل آن دشــوار بـود.   لذا مأموریت اشغال مجدد بستان به قرارگـاه فرمانــدهي عـراق در منطقه شیب واگذار شد و صدام حسین رئیس جمهور عراق شخصاً در منطقـه حضور یافته و هدایت عملیات را به عهده گرفت و بدین ترتیب به مـدت ده روز از هفدهم بهمن ماه 1360 تا بیست و هفتم همــان مـاه یکي از خونین ترین و وحشتناک ترین صحنه هاي نبرد در طــول 8 سـال دفاع مقدس در این منطقه به وقوع پیوست. نبرد بسیار ســنگیني کـه در زیر باران بي وقفه شـدید و شـبانه روزي گلولــه هــاي توپخانه و یورش نیروهاي پیاده مکانیزه و زرهي عراق آغاز شد و با دلاوري ایثار فداکاري و مقاومت و پایمردي نیروهاي ایراني پایان یافت و حاصــل ایـن تلاش تنها دست یابي به خاکریز اولیه نیروهاي ایراني و کنـترل منطقـه اي بـه عمق 800 متر در تپه هاي نبئه بود.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه