شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
جزایر مجنون
جزایر مجنون

جزایر مجنون در داخل هورالعظیم از نقاط مهم و استراتژیک جنـگ بـود که در عملیات خیبر در اسفند سال 1362 توسط رزمندگان اســلام فتح شد و مبنایي بود براي نفوذ به خاک عراق که در عملیــات بـدر در سال 1363 مورد استفاده قرار گرفت ولي به نتیجه نرسـید.  موقعیـت خاص جغرافیائي جزایر مجنون اجازه یک پدافند طولاني و مطمئن را نمي داد و وجود مناطق وسیع آب گرفتگي هور ضمن تسهیل انجام عملیــات هاي چریکي محدودیتهاي فراواني را براي پشتیباني عملیات پدافندي بوجود مي آورد لذا دشمن با توجه به حساسیت منطقه و آگــاهي از مـوارد بالا دقیقاً بعد از 30 روز که از موفقیت حمله اش از شلمچه مي گذشــت با حفظ دور حملات خود نبرد دیگري را در این منطقــه آغــاز نمود. سپاه ششم و سوم گارد ریاست جمهوري و لشکر 25 عراق با هدف باز پـس گیري جزایر مجنون و ایجاد زمینه براي ادامه حمــلات خــود اقدام به انجام عملیات آفندي نمودند.نتیجه:­ در این عملیات نیز دشمن با استفاده از حفظ دورتک و افزایش روحیـه آفندي موجب تزلزل در خطوط رخنه پذیر خودي شد و جزایر مجنـون را پس گرفت. مجموع مناطق پس گرفته شده توسط دشمن شامل مناطقي است که در عملیات خیبر و بدر توسط نیروهاي خودي تصرف گردید.­ تعدادي از نفرات دشمن کشته و زخمي شدند.­ خساراتي به تجهیزات و ادوات جنگي عراق وارد آمد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه