شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
والفجر (4)
والفجر (4)

دشــت وســیع و دره  شــیلر  میــان شـهر مرزي  بانه  و  مریوان  با فرورفتگي خاصي که از خاک عراق به داخل ایران دارد منطقه مهمـي در گذشته و تـاریخ جنـگ تحمیلـي بـه شـمار مـیرود. بلنـدیهاي  سورِن   سـورکوه  و  کـاني مانگــا  در دهانــه ایـن دشت قرار دارند. عملیات  والفجر 4  در سه مرحله با هدف وصل این بلنــدیها بـه یکدیگر در خط خودي از روز 27 مهرماه 1362 به مدت سي و سه روز در منطقه جبهه شمالي سلیمانیه و پنجوِین انجام شد. حمله ساعت 24 و با رمـز  یا الله  در منطقه اي به وسعت صدها کیلومتر مربع آغاز شد. نیروها از دو محـور بانــه و بلنــدیهاي  لَــري   گرمــک   کنگـرَک  و در محور مریوان و بلندیهاي پنجوین به نام  زِلـه   مــارو  و  خلوزه  به پیشروي پرداختند.  در مرحله دوم پس از گذشـت دو روز از مرحلـه نخسـت بلنــدي هاي سورن و کاني مانگا و چندین نقطه دیگر آزاد شد امـا بــر اثـر پاتکهاي دشمن به روي قلههاي کاني مانگا برخي از مناطق دست به دست شد و نهایتا در اشغال دشمن باقي ماند.  مرحله سوم عملیات روز 2 آبــان ماه 1362 به اجرا درآمد. سپاه پاسداران تنها با 25 گردان وارد عمـل شـد و در مجموع 1000 کیلومتر مربع شامل 300 کیلومـتر از اراضــي ایران و 700 کیلومتر از اراضي عراق آزاد شد و معابر نفــوذي گروهکهـاي ضد انقلاب به داخل ایران در دره شیلر مسدود گردید. این عملیات را 8 لشگر و 2 تیپ از سپاه پاسداران و 1 لشگر پیاده از ارتش به انجــام رساندند. فرآیند این عملیات تصرف پیشـرفتگي دشــت شــیلر شهر و پادگان پنجوین و گرمک عراق و تسلط بر 13 شهر و روستاي عراق همــراه با 19000 تن کشته و زخمي و اسیر و نــابودي دههــا گردان کماندویي مخصوص و گروهان دشمن بـود. دسـتاورد دیگـر ایـن عملیـات خـارج ساختن شهر مریوان از زیر دید و تیر دشمن و فــراهم سـازي مقدمات عملیات آتي در استان سلیمانیه عراق بود. همچنین با انجـام ایـن حملـه 200 تن از رزمندگان اسلام از اسارت افراد ضد انقــلاب بـیرون آمدند. ارتش عراق در طول این عملیات 10 فروند هواپیما یک فروند چرخبال بیش از 90 دستگاه تانک و نفربر زرهي 200 دستگاه خودرو 12 قبضـه توپ 150 میلیمتري و انبوهي از سلاح و مهمات خود را از دست داد و 5 دستگاه تانک و نفربر 6 دستگاه لودر و بولــدوزر 200 دسـتگاه خودرو سبک و سنگین 20 دستگاه جیپ 106 20 قبضه سلاح ضد هوایي سام 7 مقداري وسایل مخابراتي مهمات و سلاح هـاي ســبک و سنگین از دشمن به غنیمت نیروهاي ایراني درآمد.     

 

ابزار هدایت به بالای صفحه