شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
میمک - مهران
میمک - مهران

منطقه عمومي میمک از دیرباز مورد اختلاف مرزي ایران و عراق بـوده و عراقي ها توانسته بودند در قرارداد 1975 الجزایر موافقت ایران را براي تحویل دادن قسمتي از ارتفاعات که به آن سیف سعد گفتــه مـي شود بدست آورند ولي این انتقال تا زمان پیروزي انقــلاب اسـلامي صورت نگرفت.  ارتفاعات میمک به دلیل وضعیت خــاص جغرافیـائي منطقه از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و عراق از تاریخ 59/6/19 تلاش زیـادي را براي بدست آوردن این ارتفاعات انجام داد و این ارتفاع چنــدین بار بین نیروهاي ایراني و عراقي دست به دست شد. در دوم مهرمـاه 1359 نیروهاي عراقي با لشگر دوم پیاده کوهســتاني و تیـپ 37 زرهي از دو محور بصورت مانور احاطه اي از مناطق ترساق هلاله زرباطیه و مهران به طرف میمک و کنجانچم هجوم سراسري خود را آغاز کردند و همزمان حمله متقابل نیروهاي ایراني در میمک اجرا و به وسیله تیپ یــک لشگر 81 زرهي تلفات سنگیني به دشمن وارد گردید. نتیجه:­ با توجه به وضعیت نه چندان مناسب نیروهـاي ایـراني بویـژه از نظـر استعداد که تنها منحصر به تیپ یکم از لشگر 81 و یگانهایي از تیپ 84 خرم آباد از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران بود عـراقي هـا توانستند بعد از دو روز نبرد سنگین و با پذیرش تلفــات و ضـایعات به قسمتي از منطقه میمک دست پیدا کرده و از ادامه پیشروي بازماندند. در این عملیات قسمتي از ارتفاعات قلاویزان و شــهر مهــران نیز توسط نیروهاي عراقي تصرف شد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه