شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
مهران
مهران

حضور گسترده تیپهاي مختلف عراقي در منطقه عمومي مهران نشـانگر این نکته بود که عراق اهداف خاصي را در منطقه دنبال مي کنــد کـه با انجام یک عملیات سنگین مي تواند به ثمر برسد.  تقویت روحیه سربازان عراقي بهره برداري سیاسي ­ نظــامي خنــثي نمـودن موفقیت هاي نیروهاي ایراني در منطقه بدست آوردن ابتکار عمل و وارد آوردن تلفـات و ضایعات به نیروهاي ایراني از جمله اهداف استنباطي از عراق به شمار مي آمد. کم بودن نیروهاي خودي و عدم وجود موانع مصنوعي در مقابـل خطوط پدافندي نیروهاي ایراني دست یابي عراقي ها را به اهداف تعیین شده ساده تر کرد. لذا نیمه شب 1365/2/27 حمله عراق در منطقه آغاز شد و بعد از 48 ساعت نبرد عراقي ها توانستند با 8 تیپ به موفقیتهائي در خاک ایران دست یابند.نتیجه:­ شهر مهران مجددا سقوط کرد و قسمتي از ارتفاعـات منطقـه توسـط عراق اشغال شد.­ 300 نفر کشته و زخمي و 7 نفر اسیر از تلفات انساني عراقي ها بود.­ 5 دستگاه تانک 15 دستگاه خودرو و یک دستگاه بولـدوزر بـه همـراه مقادیر قابل توجهي تجهیزات نظامي از جمله ضـایعات و آمـار انهـدامي عراق بود.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه