شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛
[17 / 3 / 1399] نقش مردم شیراز در نهضت امام خمینی(ره)؛
[17 / 3 / 1399] ۱۷ خرداد سال ۱۳۶۴ سالروز عملیات ظفر یک؛
[17 / 3 / 1399] تأثیر عزل بنی‌صدر در بروز حماسه دارخوین؛
[17 / 3 / 1399] با حضور رئیس مجلس؛
[17 / 3 / 1399] ​مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
لولان
لولان

بعد از انجام عملیات قادر وضعیت دشمن در منطقـه شـمالغرب چنـدان مناسب نبود لذا احتمال انجام یک حمله توسط نیروهـاي عــراقي وجود داشت که به منظور تصــرف منــاطق از دسـت داده در عملیات قادر و جلوگیري از ادامه عملیات توسط نیروهاي ایراني و دست یابي به مناطق و ارتفاعات مناسب پدافندي و نهایتا به دســت گــرفتن ابتکار عمل در منطقه و بالابردن روحیه نفرات خود که در عملیات قادر متحمل تلفـات و ضایعات سنگین شده بودند عملیاتي را طرح ریزي و اجرا نمایند. محدود بودن یگانهاي خودي در منطقــه لــولان و کلاشـین و تمرکز و تقویت نیروهاي عراقي موجب گردید که فرماندهان عراقي با بکارگیري عشـایر محلي و یگانهاي کماندویي و کوهستاني خود بتوانند به موفقیتهاي نسبي دست پیدا کنند. این عملیات که با حملـه عراقیهـا در نیمـه شـب سـوم اردیبهشت ماه 1365 آغاز شد بعد از سه روز نبرد سنگین پایان یافت.  نتیجه: ­ قسمتي از مواضع که در عملیات قادر به تصرف ایران در آمـده بـود در اجراي چندین مرحله عملیات بسیار سنگین مجدداً توسط عراق تصـرف شد.­ 1200 نفر از نفرات عراقي در این مرحله کشته و زخمي شدند.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه