شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[7 / 3 / 1399] رئیس بنیاد خوروبیابانک؛
[7 / 3 / 1399] مروری بر وصیت‌نامه سرباز حقیقت، حاج قاسم سلیمانی؛
[7 / 3 / 1399] با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا؛

 

کارنامه دفاع مقدس
کرخه - شوش
کرخه - شوش

در محور شرهاني عین خوش و پاي پل کرخه (سرخه نادري) در منطقـه جنوب جمهوري اسلامي ایران که یکي از محورهــاي تجـاوز عراق در تجاوز سراسري روز اول جنگ بود تنها تیپ 2 زرهي از لشگر 92 زرهي زمیني ارتش ایران مسئولیت ایستادگي در مقابـل دشـمن را بـه عهـده داشت. این در حالي بود که تیپ هاي 17 و 42 زرهي عـراق و تیـپ 24 مکانیزه از لشگر 10 زرهي و تیپ 14 مکانیزه از لشگر 9 زرهي به همراه تیپ 10 مستقل زرهي در این محور به قصد تصرف دزفول و قطع جـاده اندیمشک ­ اهواز حمله نمودند.  با مساعدت و تلاش گـروه رزمي 37 و گروه رزمي 138 به تیپ 2 زرهي نیروي زمیني ارتــش بـه مدت 7 روز عملیات تأخیري و پدافندي فوق در مقابل دشمن با موفقیت انجام شد.نتیجه:­ در این عملیات یگان هاي لشگر 92 زرهي از ارتش جمهوري اسلامي ایران در منطقه غرب دزفول و شــوش عملیــات تأخیري انجام داده و توانستند پیشروي دشمن را از خط مرز تا کرانه غربي رودخانه کرخه بـه عمق 50 کیلومتر به مدت 6 روز به تـأخیر اندازنـد و در روز هفتــم نبرد قسمتي از یگان هاي لشگر در این منطقه به شرق رودخانه عقب نشیني کرده و دشمن را در غرب رودخانه متوقـف نمودنـد و قســمتي را نیز در غرب پل کرخه به عنوان سرپل را حفظ نموده تا بتوانند در آینــده اي نه چندان دور با استفاده از آن عراق را وادار به عقب نشیني کنند.­ تعداد قابل توجهي از نفرات دشمن کشته و زخمي گردیــد و ضایعات فراواني نیز به دشمن وارد آمد.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه