شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
بیت المقدس (2)
بیت المقدس (2)

دسترسي به ارتفاع  گرده رش  با عملیـات نصـر 8 میسـر شـد و امکان عبور از رودخانه  قلعه چولان  و ورود به غرب پیشروي به سـمت شمال و جنوب منطقه را فراهم آورده بود ضمن آنکه با عملیات نصر 4 و تصرف شهر  ماووت  نیز امکان اجراي عملیــات در جنــاح چپ منطقه شامل شرق رودخانه قلعه چولان پدید آمده بود. ایـن نتـایج سـبب گردیــد تا شرایط لازم براي اجراي عملیات بیت المقــدس 2 در شـمال سلیمانیه فراهم شود. عملیات بیت المقدس 2 با رمز  یا زهـرا (س)  در ساعت 1 و 15 دقیقه 25 دي ماه 1366 براي آزاد ســازي ارتفاعــات غرب شهر ماووت عراق در منطقه اي به وسعت 130 کیلومتر مربع آغــاز شد و در سخت ترین وضعیت جوي در میان برف و سرما توسط یگان هاي سـپاه ادامه پیدا کرد.  یگان هاي خودي علاوه بر مشکلاتي که بــراي استقرار داشتند به هنگام پیشروي و رسیدن به مواضع دشمن نـیز بـا دشـواري هاي بسیاري مواجه بودند چنان که رزمندگان مسیرهاي طولانـي را بـه مدت 6 تا 8 ساعت درمیان برف و کوهستان طي مي کردند و تراکم برف در برخي محورها سبب گردیده بود تا نیروها علاوه بر دشمن  به نوعي با طبیعت و سرماي کشنده منطقه نیز مبارزه کنند. عملیات بیت المقدس 2 در دو مرحله  طرح ریزي شده بود.  در مرحلــه اول قــرار بود ارتفاعات  یــولان   دســت هرمـدان   یالهاي کوجارو  و  الاغلو  تصرف شده و سپس در مرحلـه دوم پیشـروي بــه سـوي کوههاي  مرکبه  و  قیوان  ادامه پیدا کند. این عملیات گرچه در مرحله دوم متوقف گردید. اما نتـایج خوبي را براي رزمندگان اسلام به همراه داشت. در بیت المقدس 2 بیش از 40 ارتفــاع از جملــه  اورال   کلالــه   هرمدان   بین دورا   شیخ محمد  و یولان و چند روستاي منطقه آزاد شـد و دههـا دسـتگاه تانک و نفربر ده ها قبضه خمپاره انداز و ضدهوایي ده ها دستگاه خوروي نظامي و مهندسي و 2 رادار رازیت منهدم شد. عراق در این عملیــات 5 تیپ و گردان خود را از دست داد و تعداد کشته و زخمي هـا و اسـرایي دشـمن بالغ بر 5400 نفر بود. غنایم این عملیات عبـارت بودنــد از 15 دستگاه تانک و نفربر زرهي 70 قبضه خمپاره انداز 17 قبضه ضــد هوایي 75 دستگاه خورو تعداد زیادي انواع دستگاه هاي مخابراتي  مقـدار زیـادي انواع سلاح سبک و مهمات.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه