شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
منطقه فاو از زمان تصرف توسط رزمندگان اسلام و تثبیـت مواضـع کـه حدود 75 روز طول کشید تا 67/1/28 فعالیــت خاصـي را از دو طرف شاهد نبود اما به خوبي قابل درک و پیش بیني بود که عـراق در صـورت دستیابي به تو ...
از آن زمان که همکاری با معارضان کرد عراقی به ویژه  اتحادیه میهـنی کردستان عراق  بـه رهـبری  جـلال طالبـانی  مـدنظر فرماندهان عالي جنگ در ایران قرار گرفت و به دنبــال آن قرارگــاه ب ...
عملیات  فتح 10  نیز به مانند ســایر سلســله عملیاتهای فتح در عمق جبهه شمالی دشمن و مشخصا در محور شمال شرقی استان کردنشـین  اربیل عراق  با مشارکت معارضان کرد عراقی به اجـرا درآمـد. ...
عملیات  فتح 2  در روز 4 آبــان مــاه 1365 در شـمال محور جنگ به منظور انهدام تاسیســات صــنعتی عــراق واقع در شهر سد  دوکان  کردستان عـراق صــورت گرفــت. ســد دوکـان که در نزدیکی شه ...
سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی بـا نزدیـک شـدن  اتحادیـه میهنی کردستان عراق ­ به رهبری  جلال طالبانی ­ بـه جمهوری اسلامی و در پی تشکیل قرارگاه  رمضان  به برنامه ریزی حرکتها ...
منطقه عمومی  رواندوز  و  دیانا  عــراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیـاتی به نام  فتح 4  در آن منطقه ضربه ای کاری ...
با قرار گرفتن سلسله عملیات محدود و گسترده برون مــرزي در دستور کار فرماندهان جبهه شمالي جنگ و همچنین همکاري و بهــره گیري از توان جنگندگي معارضان کرد عراقي ­ حتي به واسطه اهداف مشترک ­ عملیــا ...
در روز 27 خرداد ماه 1366 زماني که جنگ در جبهههاي جنــوب دچار سکون و عدم تهاجم جدي و گسترده از سوي طرفین نـبرد بـه مواضـع یکدیگر شده بود از سوي نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي یک عملیات محدود ...
تداوم عملیات های نامنظم در عمق جبهه دشمن و همکـاری مسـتمر بـا معارضان عراقی که بیشتر آنها از گروه طالبانی (یعنی اتحادیــه میهنی کردستان عراق) بودند ضربات سنگینی بر پیکــر تشـکیلات و سازمان نظامی دشمن ...
سال 1366 به عنوان هفتمین سال جنگ ایران و عراق سال پرکار و بـا فراز و نشیبی برای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بویژه قرارگاه برون مرزی  رمضان  در جبهـه شــمالی و کردسـتان عراق بود ...
هدف طرح مانور عملیات  فتح 9  انهـدام یگـان هــای دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود. این طرح با هـدایت و برنامـه ریـزی قرارگـاه عملیاتی و برون مرزی  رمضان  از نیروی زمینی سپاه پاسـدا ...
هفده ماه از انجام علمیات ناکـام  توکـل  در منطقـه پـل نـادري و شرق رودخانه وحشي  کرخه  مي گذشت و دشمن همچنان در منطقـه گسترده فکه  شوش عین خوش  چنانه  و مناطق دیگري ...
مشکل آفریني ها و کارشکني هاي  بني صدر  آن قـدر بـراي رزمندگان و فرماندهان ایـراني عـذاب آور شــده بــود کـه پس از برکناري وي از فرماندهي کل قوا به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد ...
منطقه عمومي موسیان و عین خوش و فکه به علت وجود محورهائي که به دزفول ختم مي شود از نظر عراق هم در ابتداي جنگ و هم در طـول جنگ مورد توجه بود. انجام چهار عملیات موفق در کمتر از سه ماه تـوان نیروهاي عراقي ...

ابزار هدایت به بالای صفحه