شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛

 

کارنامه دفاع مقدس
درگیري در منطقه پاسگاههاي مرزي سوبله رشیدیه و صــفریه در مرز ایران از اوایل شهریور ماه 1359 آغاز گردید و لشگر 92 زرهي از نیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران تیپ سوم خود را از دشت آزادگان با مأموریت ا ...
دشمن شـهرهاي بسـتان و سوسـنگرد را بـه ترتیـب در 1359/7/4 و 1359/7/6 اشغال کرد. با عملیات پیروزمندانه  به فرماندهي برادر غیـور اصلي  سوسنگرد و بستان آزاد شد . شمال کرخه همچنان تحت اشـغال دشمن ...
ارتش عراق در منطقه غرب کشور ایران سه محور اساسي را مورد هدف قرار داده بود که به ترتیب از سمت شمال منطقه قصــر شـیرین سرپل ذهاب به سمت اسلام آباد و در قسمت میاني منطقه سومار و نفت شهر و در قسمت جنوبي م ...

ابزار هدایت به بالای صفحه