شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[17 / 3 / 1399] به مناسبت سومین سالگرد شهید سید مصطفی صادقی؛
[17 / 3 / 1399] یک نویسنده دفاع مقدس در صفحه مجازی خود مطرح کرد؛
[17 / 3 / 1399] «خمینی» و «خامنه‌ای»؛
[17 / 3 / 1399] فرمانده پیشرو سپاه بدر؛

 

کارنامه دفاع مقدس
لشکر 64 ارومیه از نیروي زمیني ارتــش جمهــوري اسلامي ایران در مورخه هفتم تیرماه 1364 در تداوم انجام عملیاتهاي محــدود نیروهاي ایراني در منطقه واراس و آنه از جبهه حـاج عمـران در شـمالغرب یـک طرح عملیات ...
گسترش نبرد به منطقه شمالغرب که با عملیات موفق والفجـر 2 توسـط نیروهاي ایراني صورت پذیرفت با عملیاتهاي متعدد دیگري دنبال شـد و هرچند به دلیل وضعیت خـاص جغرافیـایي منجـر بـه تشـکیل خطـوط پدافندي متصل در ...
 عملیات محدود  حسین بن علی (ع)  روز 26 اردیبهشـت ماه 1361 در جبهه میانی منطقه عملیاتی  میمک  توسط نیروهای ســپاه پاسداران با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی ...

ابزار هدایت به بالای صفحه