شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[14 / 3 / 1399] «آن روز سه و نیم بعداز ظهر»؛
[14 / 3 / 1399] با حضور معاون هماهنگ‌کننده نزاجا؛
[14 / 3 / 1399] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پرند و رباط کریم؛
[14 / 3 / 1399] در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مق ...

 

کارنامه دفاع مقدس
این عملیات در منطقه عمومی آبادان انجام و به دلیــل نبـود تجهیزات نظامي هماهنگي لازم بین نیروهاي عمل کننــده و پشـتیباني نامناسب فرمانده کل قواي وقت (بني صـدر) بـه شکســت انجامیــد و منجر به محاصره آبا ...
لشکر 77 پیاده خراسان از ارتش جمهوري اسلامي ایران کــه از اوایل شروع جنگ به منطقه اعزام شـده بـود در اواخـر اســفندماه 1359 به ماهشهر منتقل گردید و فرماندهي منطقــه را از قرارگــاه اروند تحویل گرفت. در ...
جزایر مجنون در داخل هورالعظیم از نقاط مهم و استراتژیک جنـگ بـود که در عملیات خیبر در اسفند سال 1362 توسط رزمندگان اســلام فتح شد و مبنایي بود براي نفوذ به خاک عراق که در عملیــات بـدر در سال 1363 مورد ...
حضور نیروهاي ایراني از سال 1362 با انجام عملیات خیــبر در جزیره مجنون شمالي و جنوبي در داخل هورالعظیم و در نزدیکي محور العمـاره ­ بصره هرچند براي نیروهاي عراقي قابل تحمل نبود ولـي تـوان عـراق براي ...
  عراقي ها که از دسترسي به اهداف بلند پروازانه خود بازمانده و به ناچـار در زمین هاي نه چنــدان مناســبي در مقابــل نیروهاي ایراني موضع پدافندي اتخاذ کرده بودند چاره اي نداشتند تا براي جلوگــیر ...

ابزار هدایت به بالای صفحه